План використання бюджетних коштів на 2015 рік

План використання бюджетних коштів на 2015 рік по КФКВ 100302 КЕКВ 2282 Комунального підприємства Комбінат харчування Куп'янської міської ради станом на 02.02.2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України  28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року № 1220) 

 

Затверджений у сумі 3971000  грн.  

Три мільйона дев’ятсот сімдесят одна тисяча грн.
                 (сума словами і цифрами)
Директор ______________________
                               (посада)
__________________________________О.А. Свержин

(підпис)                              (ініціали і прізвище)
«02»  лютого 2015 року             

      (число, місяць, рік)                            М. П.

 

Погоджено**
Начальник Відділу освіти                                              
                         (посада)
_________________________Пасічник С. М.
    (підпис)                 (ініціали і прізвище)
«02»  лютого 2015 року
  (число, місяць, рік)              М. П. 

 

 

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

НА 2015 РІК

______________________________________________________________________________________
_38281692 Комунальне підприємство Комбінат харчування Куп’янської міської ради Харківської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
_____________________________________м. Куп’янськ____________________________________
(найменування міста, району, області) 

Вид бюджету __місцевий бюджет________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об`єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства»

код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ______________,
код економічної класифікації видатків бюджету _2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до бюджету розвитку»

(грн.)


з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

3971000

-

3971000

1.1 

Поточні видатки 

3971000

-

3971000

 

Оплата праці 

1074489

-

1074489

 

Заробітна плата 

1074489

-

1074489

 

Грошове утримання військовослужбовців

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

395411

-

395411

 

Використання товарів і послуг

2501100

-

2501100

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

117017

-

117017

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

-

-

-

 

Продукти харчування 

2350200

-

2350200

 

Оплата послуг (крім комунальних)

33883

-

33883

 

Видатки на відрядження 

-

-

-

 

Видатки та заходи спеціального призначення

-

-

-

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

-

-

-

 

Оплата теплопостачання 

-

-

-

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

-

-

-

 

Оплата електроенергії  

-

-

-

 

Оплата природного газу 

-

-

-

 

Оплата інших енергоносіїв 

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

-

-

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

-

-

-

 

Обслуговування боргових зобов'язань

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

-

-

-

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

-

-

-

 

Поточні трансферти 

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

-

-

-

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

-

-

-

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

-

-

-

 

Соціальне забезпечення 

-

-

-

 

Виплата пенсій і допомоги 

-

-

-

 

Стипендії 

-

-

-

 

Інші виплати населенню 

-

-

-

 

Інші поточні видатки

-

-

-

1.2 

Капітальні видатки 

-

-

-

 

Придбання основного капіталу 

-

-

-

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) 

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла 

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

-

-

-

 

Капітальний ремонт 

-

-

-

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

-

-

-

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація 

-

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

-

-

-

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

-

-

-

 

Створення державних запасів і резервів 

-

-

-

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

-

-

-

 

Капітальні трансферти 

-

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

-

-

-

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

-

-

-

 

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

-

-

-

 

Капітальні трансферти населенню 

-

-

-

1.3 

Надання внутрішніх кредитів 

-

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

-

-

-

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

-

-

-

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

-

-

-

1.4 

Надання зовнішніх кредитів 

-

-

-

 

 

 

 

Керівник                                                                               _____________________О.А. Свержин                                             

                                                                                            (підпис)              (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу                     ____________________О.В. Шевгота_        

                                                                                          (підпис)              (ініціали і прізвище)

           «02» лютого  2015 року

             (число, місяць, рік)  

 

М. П.***                  

* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів. 

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. 

План використання бюджетних коштів на 2015 рік по КФКВ 100302 КЕКВ 2282 станом на 02.02.2015 р.

 

План використання бюджетних коштів на 2015 рік по КФКВ 180409 КЕКВ 3210 Комунального підприємства Комбінат харчування Куп'янської міської ради станом на 27.03.2015 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
 28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 26 листопада 2012 року № 1220) 

 

Затверджений у сумі 65000,00  грн.  

Шістдесят п’ять тисяч грн. 00 коп.
                 (сума словами і цифрами)
Директор______________________________________
                                   (посада)
____________________Свержин О. А._____________
           (підпис)           (ініціали і прізвище)
« 27»  березня 2015 року           

         (число, місяць, рік)                      М. П.

 

Погоджено**
Начальник Відділу освіти                                              
                         (посада)
_______________Пасічник С. М.                    
    (підпис)                 (ініціали і прізвище)
« 27»  березня 2015 року
  (число, місяць, рік)              М. П. 

 

 

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

НА 2015 РІК

______________________________________________________________________________________
_38281692 Комунальне підприємство Комбінат харчування Куп’янської міської ради Харківської області
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
_____________________________________м. Куп’янськ____________________________________
(найменування міста, району, області) 

Вид бюджету __місцевий бюджет________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _010 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету КФК 180409 "Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні  капітали суб`єктів підприємницької діяльності"

код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) ______________,
код економічної класифікації видатків бюджету _3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»

(грн.)


з/п

Показники

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 

-

65000

65000

1.1 

Поточні видатки 

-

-

-

 

Оплата праці 

-

-

-

 

Заробітна плата 

-

-

-

 

Грошове утримання військовослужбовців

-

-

-

 

Нарахування на оплату праці

-

-

-

 

Використання товарів і послуг

-

-

-

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

-

-

-

 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали 

-

-

-

 

Продукти харчування 

-

-

-

 

Оплата послуг (крім комунальних)

-

-

-

 

Видатки на відрядження 

-

-

-

 

Видатки та заходи спеціального призначення

-

-

-

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

-

-

-

 

Оплата теплопостачання 

-

-

-

 

Оплата водопостачання і водовідведення 

-

-

-

 

Оплата електроенергії  

-

-

-

 

Оплата природного газу 

-

-

-

 

Оплата інших енергоносіїв 

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм  

-

-

-

 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм  

-

-

-

 

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 

-

-

-

 

Обслуговування боргових зобов'язань

-

-

-

 

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

-

-

-

 

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

-

-

-

 

Поточні трансферти 

-

-

-

 

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

-

-

-

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 

-

-

-

 

Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям

-

-

-

 

Соціальне забезпечення 

-

-

-

 

Виплата пенсій і допомоги 

-

-

-

 

Стипендії 

-

-

-

 

Інші виплати населенню 

-

-

-

 

Інші поточні видатки

-

-

-

1.2 

Капітальні видатки 

-

65000

65000

 

Придбання основного капіталу 

-

65000

65000

 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 

-

65000

65000

 

Капітальне будівництво (придбання) 

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) житла 

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 

-

-

-

 

Капітальний ремонт 

-

-

-

 

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

-

-

-

 

Капітальний ремонт інших об'єктів 

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація 

-

-

-

 

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

-

-

-

 

Реконструкція та реставрація інших об'єктів 

-

-

-

 

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 

-

-

-

 

Створення державних запасів і резервів 

-

-

-

 

Придбання землі і нематеріальних активів  

-

-

-

 

Капітальні трансферти 

-

-

-

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 

-

-

-

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 

-

-

-

 

Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям

-

-

-

 

Капітальні трансферти населенню 

-

-

-

1.3 

Надання внутрішніх кредитів 

-

-

-

 

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 

-

-

-

 

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 

-

-

-

 

Надання інших внутрішніх кредитів 

-

-

-

1.4 

Надання зовнішніх кредитів 

-

-

-

 

 

 

 

 

Керівник                                                                               _____________ О. А._Свержин ___                                                                                  

                                                                                              (підпис)              (ініціали і прізвище)

Керівник бухгалтерської служби / 

начальник планово-фінансового підрозділу                     ______________О. В. Шевгота_                                                                                  

                                                  (підпис)              (ініціали і прізвище)

«27» березня 2015 року

             (число, місяць, рік)  

 

М. П.***                  

 

* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.

** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ, закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому для затвердження кошторисів. 

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. 

План використання бюджетних коштів на 2015 рік по КФКВ 180409 КЕКВ 3210 станом на 02.02.2015 р.

Добавить комментарий

Filtered HTML

  • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
  • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Строки и абзацы переносятся автоматически.