Коллективный договор на 2016-2020 г.г.

Действующий коллективный договор, утвержденный между Администрацией КП Комбинат питания и трудовым коллективом на общем обрании 10.08.2016 г. (протокол №3). Уведомительная регистрация в УПСЗН Купянского горсовета №269 от 23.08.2016 г. (с изменениями на 1.01.2018 г.)

ЗМІСТ

 

                                                                                                                 № стор.

 

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ                                                      3

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ                       7

3. ОПЛАТА ПРАЦІ                                                                                11

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ, КОМПЕНСАЦІЙ І ПІЛЬГ            15

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО

ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ                                                                          16

6. ОХОРОНА ПРАЦІ                                                                             17

7. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ

ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ                                                            20

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ

ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН                                                                21

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ                                                           22

ДОДАТКИ:                                                                                             23

ДОДАТОК 1 ТРИВАЛІСТЬ ЩОРІЧНОЇ ДОДАТКОВОЇ

ВІДПУСТКИ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ                                                   24

ДОДАТОК 2 ПЕРЕЛІК ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ КП

КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА

ЩОРІЧНУ ДОДАТКОВУ ВІДПУСТКУ ЗА ОСОБЛИВИЙ

ХАРАКТЕР ПРАЦІ (ЗА НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ)                 25

ДОДАТОК 3 ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, НАДАННЯ

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ІНШІ ЗАОХОЧЕННЯ                           26

ДОДАТОК 4 ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО

РОЗПОРЯДКУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ КУП’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                          30

ДОДАТОК 5 КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

НА 2016-2020 РОКИ                                                                              39

ДОДАТОК 6 ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ,

ЯКИМ ВИДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО СПЕЦОДЯГ

ТА ІНШІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ                         40

ДОДАТОК 7 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛАД КОМІСІЇ

ПОВНОВАЖНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН, ЯКІ БРАЛИ

УЧАСТЬ У КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРАХ ПО ПІДГОТОВЦІ

ТА ЗАТВЕРДЖЕННЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ                    41

1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета укладення колективного договору. Договір укладено з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин, узгодження інтересів найманих працівників і роботодавця з питань, що є предметом цього договору.

Цей колективний договір схвалений на загаль­них зборах трудового колективу (протокол № 3 від  «10» серпня 2016 р.) та  набу­ває  чинності з  дня його підписання представниками сторін.

Колективний договір укладено на 2016-2020 роки, він діє до того часу, поки сторони не укладуть новий, або не переглянуть чинний.

1.2. Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу Законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про охорону праці», «Про оплату праці», «Про відпустки», «Про освіту», інших актів  законодавства, а також Статуту Комунального підприємства Комбінат харчування Куп’янської міської ради Харківської області. При укладанні договору враховувались норми Конституції України, положення Генеральної Угоди, Галузевої Угоди між Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і науки України.

У цьому Договорі також знайшли відображення окремі правові положення щодо надання додаткових соціальних гарантій, пільг та компенсацій співробітникам за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності та за рахунок коштів місцевого бюджету залежно від фінансових умов і можливостей підприємства, що не суперечить чинному законодавству.

Договір містить узгоджені зобов'язання сторін, що його уклали, щодо створення умов підвищення ефективності роботи підприємства, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.3. Сторонами цього колективного договору є:

Адміністрація Комунального підприємства Комбінат харчування Куп’янської міської ради Харківської області (далі – КП Комбінат харчування) в особі  директора Свержина Олега Аркадійовича (далі – «Адміністра­ція), яка представляє інтереси роботодавця  і має відповідні повноваження, з однієї сторони, та уповноважений представник трудового колективу в особі кухаря їдальні НВК №2 (сад) Демченко Агнеси Миколаївни (далі – ТК), з іншої сторони.

Сторони визнають повноваження одна од­ної та зобов'язуються дотримуватися принципів соціального діалогу: паритетності представ­ництва, рівноправності сторін, взаємної відпові­дальності, конструктивності і аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладання колективного договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань со­ціально-економічних і трудових відносин.

Сторони визнають цей колективний договір нормативним актом, на підставі якого здійснюва­тиметься регулювання всіх соціально-економічних, виробничих і трудових відносин в КП Комбінат харчування  протягом усього періоду його дії.

При укладенні Договору обидві сторони виходять з того, що його умови не можуть погіршувати становище працівників у порівнянні з чинним законодавством України, а встановлені законодавчими та іншими нормативними актами норми розглядаються як мінімальні державні гарантії і не можуть бути перешкодою для встановлення більш високих соціальних і економічних пільг за наявності реальних фінансових можливостей виробничого, матеріального та фінансового забезпечення зобов'язань, що приймають на себе Сторони за цим договором.

Норми і положення цього колективного до­говору діють безпосередньо і є обов'язковими для дотримання Сторонами.

1.4. Адміністрація КП Комбінат харчування зобов’язується:

 • забезпечувати виконання організації процесу харчування в їдальнях закладів освіти та зростанню професійної майстерності персоналу;
 • забезпечувати як база практики підготовку висококваліфікованих фахівців, які володіють професійними навиками спільно з вищими професійними училищами м. Куп’янська;
 • розробляти та впроваджувати у робочий процес інноваційні продукти, новітні технології та засоби виробництва;
 • здійснювати регулярну виплату основної та додаткових форм заробітної плати згідно діючого законодавства, фінансових можливостей підприємства, а також враховуючи персональний внесок кожного працівника у досягнення КП Комбінат харчування високого конкурентного статусу;
 • створювати необхідні умови для реалізації трудових та соціально-економічних прав працівників, передбачених трудовим законодавством України, Статутом підприємства та цим Договором;
 • забезпечувати вирішення питань соціального розвитку трудового колективу, поліпшення умов його праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників;
 • забезпечувати захист майнових прав КП Комбінат харчування та його працівників; контролювати дотримання трудової дисципліни, згідно діючого законодавства України та Правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • забезпечувати постійне оновлення його матеріально-технічної бази їдальнь за наявності фінансових можливостей;
 • щорічно інформувати трудовий колектив про результати економічної діяльності, фінансовий стан, виконання програм та перспективи розвитку КП Комбінат харчування.

1.5. Трудовий колектив підприємства зобов’язується:

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, кваліфікацію, майстерність;
 • дотримуватись норм етики, моралі, поважати гідність учнів та працівників загальноосвітніх шкіл, формувати відносини з ними на засадах партнерства, толерантності, взаємної поваги;
 • підтримувати авторитет і престиж КП Комбінат харчування, не допускати дій, що завдають шкоди його іміджу;
 • сумлінно і вчасно виконувати доручену роботу, суворо дотримуватись трудової і виробничої дисципліни, вимог посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці, якісно і своєчасно виконувати функціональні обов’язки відповідно до посадових інструкцій, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Статуту підприємства, умов трудового договору (контракту);
 • бережливо ставитись до майна підприємства, утримувати своє робоче місце, устаткування та прилади в порядку, чистоті і справному стані; дотримуватися чистоти й порядку у приміщеннях харчоблоку; економно й раціонально використовувати продукти, матеріали, електроенергію та інші матеріальні ресурси, додержуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів; компенсувати матеріальну шкоду, якщо вона здійснена з вини працівника (у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством);
 • виконувати правила, діючі стандарти та інструкції з охорони праці й пожежної безпеки, дотримуватися встановлених вимог щодо експлуатації машин, механізмів і пристроїв, обов’язково користуватися засобами колективного й індивідуального захисту; дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я інших людей; не допускати паління в приміщеннях їдальнь підприємства;
 • спільно з адміністрацією вирішувати питання робочого часу та часу відпочинку, погоджувати графіки надання відпусток, проведення надурочних робіт; здійснювати постійний моніторинг ергономічних умов професійної діяльності співробітників підприємства;
 • за умови виконання адміністрацією зобов’язань за цим Договором утримуватися від страйків та інших акцій, пов’язаних з невиконанням своїх обов’язків, вирішувати спірні питання шляхом колективних переговорів, консультацій і соціального діалогу.

1.6. Зміст даного Колективного договору визначений сторонами в межах їх компетенцій, а його дія поширюється на всіх співробітників КП Комбінат харчування. Виконання умов Договору є обов’язковим як для адміністрації, так і для всіх працівників підприємства.

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, зміни в керівництві, найменування роботодавця, назвах Сторін, від імені яких укладено цей договір.

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

1.7. Зміни та доповнення до цього колективно­го договору вносяться в обов'язковому порядку у зв'язку зі змінами чинного законодавства.

Пропозиції кожної зі Сторін щодо внесення змін і доповнень до колективного договору Сто­рони розглядають спільно і приймають рішення у 10-денний строк  після завершення колективних переговорів.

1.8. Жодна із Сторін, що уклали цей колектив­ний договір, не може протягом усього строку його дії в односторонньому порядку приймати рішення, що змінюють норми, положення, зобов'язан­ня  колективного договору або припиняють їх виконання.

1.9. Для підготовки проекту нового Колективного договору з представників сторін на паритетній основі створюється комісія, склад якої затверджується наказом директора та рішенням трудового колективу. Комісія готує згідно чинного законодавства проект Колективного договору на новий період з урахуванням пропозицій від трудового колективу, забезпечує широке ознайомлення з його змістом та виносить схвалений проект Колективного договору на затвердження Загальних зборів трудового колективу. Сторони починають переговори щодо ук­ладання нового колективного договору на наступ­ний рік не пізніше, як за 3  дні до закінчення передбаченого цим договором строку його дії.

1.10. Договір підписується, з однієї сторони - представником адміністрації в особі директора, з іншої сторони - від імені трудового колективу делегованим представником трудового колективу, визначеного на загальних зборах.

1.11. Даний Колективний договір діє до його перегляду або укладення нового договору.

1.12. Адміністрація після підписання колективного до­говору подає його на повідомну реєстрацію в місцевий орган державної виконавчої влади, протягом 10 днів після реєстрації дово­дить його до відома всіх працівників КП Комбінат харчування та забезпечує протягом всього терміну дії договору ознайомлення з ним під розписку щойно прийнятих працівників.

1.13. Всі додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною. В додатках конкретизовані окремі положення колективних домовленостей, що визначають механізм їх реалізації.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

2.1. Трудові відносини з працівниками КП Комбінат харчування регулюються Кодексом законів про працю України, Законами України «Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства, що регулюють дане коло правовідносин. 

2.2. Працівники їдальнь загальноосвітніх закладів (крім працівників їдальнь, що обслуговують дошкільні підрозділи) приймаються на роботу на період навчального року (з урахуванням терміну обслуговування літніх пришкільних таборів в окремих закладах освіти) за строковим трудовим договором. Інші категорії працівників приймаються на роботу до  КП Комбінат харчування за трудовим договором (безстроковим, на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, на час виконання певної роботи) згідно чинного законодавства. Можливе прийняття працівників їдальнь загальноосвітніх закладів (крім працівників їдальнь, що обслуговують дошкільні підрозділів) на умовах безстрокового договору. 

2.3. Жоден трудовий договір (контракт), що укладається адміністрацією з працівниками, не може суперечити цьому колективному договору так, щоб порівняно з останнім права та інтереси працівника у трудовому договорі (контракті) були будь-яким чином порушені. У разі виникнення такого протиріччя відповідні положення трудового договору (контракту) визнаються недійсними.

2.4. Адміністрація не має права вимагати від працівника без його згоди виконання роботи, не обумовленої трудовим договором (контрактом) та посадовими інструкціями, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Адміністрація зобов'язана передбачити у трудовому договорі (контракті) або розробити та затвердити для кожного працівника у формі посадової інструкції його функціональні обов'язки, ознайомити його з ними і вимагати тільки їх виконання. Виконання одним з працівників обов'язків іншого можливо згідно діючого законодавства тільки у випадках тимчасової відсутності останнього (у зв'язку з хворобою, відпусткою або з інших поважних причин), причому такі обов'язки можуть покладатися на іншого працівника за додаткову плату (за наявності економії фонду оплати праці) або без доплати згідно діючого законодавства та з урахуванням його реальної можливості виконувати їх, тобто, з урахуванням відповідної професійної підготовки та зайнятості при виконанні безпосередніх обов'язків.

2.5. Кожен працівник зобов'язаний якісно виконувати свої обов'язки, працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власників і уповноважених ними осіб, дотримуватися трудової та технологічної дисципліни, вимоги нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна власників, на прохання адміністрації - негайно надавати звіти про виконання своїх конкретних обов'язків.

2.6. Розірвання або припинення дії трудового договору може здійснюватися як за ініціативою працівника, за умовами трудового договору (контракту), так і за ініціативи адміністрації відповідно до чинного законодавства. Працівник може бути звільнений з підприємства в разі закінчення строкового трудового договору.

Згідно діючого законодавства також можливе звільнення в разі змін в організації виробництва, при скороченні чисельності або штату. У цих випадках працівники персонально попереджаються адміністрацією про майбутнє звільнення не пізніше, ніж за два місяці.

При цьому адміністрація надає працівнику іншу роботу за спеціальністю на цьому підприємстві за наявності вакансій, а в разі неможливості цього або в разі відмови працівника від неї останній працевлаштовується самостійно.

При звільненні працівника за зазначеною в цьому пункті підставою йому виплачується вихідна допомога згідно діючого законодавства.

2.7. Відповідно до чинного законодавства України для працівників підприємства встановлюється 40-годинний робочий тиждень, якщо інше не встановлене діючим законодавством.

Встановлюється п’ятиденний робочий тиждень, вихідні дні – субота та неділя.

Початок роботи та її закінчення, тривалість обідньої перерви встановлюються відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

2.8. Щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні (без врахування святкових днів) надається працівникам відповідно до графіку, який щорічно затверджується окремим наказом директора.

При складанні графіків відпусток враховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

Накази про надання відпусток можуть видаватися на підставі графіка без оформлення заяви працівника. При зміні дати початку відпустки, встановленої графіком, працівник має подати заяву про надання відпустки в інший період і погодити цей термін з керівником.

При зміні діючого законодавства тривалість основної щорічної відпустки може змінюватися без внесення змін до Колективного договору.

2.9. Додаткова відпустка надається по заяві працівника як разом із щорічною основною відпусткою, так і окремо.

Працівникам КП Комбінат харчування, зайнятим на роботах, пов’язаних із шкідливими і важкими умовами праці, відповідно до ст. 7 Закону України «Про відпустки» за Списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженого Постановою КМ України, надається щорічна додаткова відпустка за умовами праці тривалістю до 35 календарних днів.

Конкретна тривалість такої відпустки встановлюється залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах (Додаток 1). Відповідно до пункту 10 Порядку, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 р. №16,  у розрахунок часу, що дає право працівнику на додаткову відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах із шкідливими і важкими умовами праці не менше половини тривалості робочого

дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів,

професій і посад.

Працівникам з ненормованим робочим днем згідно Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України надається щорічна додаткова відпустка тривалістю 7 календарних дні за особливий характер праці. Перелік посад зазначений у додатку 2. Право на додаткову відпустку настає після 11 місяців роботи в підприємстві. Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається у погодженні на заяві працівника пропорційно часу, відпрацьованому на посаді, що дають право на цю відпустку.

Працівникам, які працюють за сумісництвом та з неповним робочим днем, додаткова відпустка за ненормований робочий день не надається.

При звільненні компенсація за невикористану додаткову відпустку розраховується згідно діючого законодавства.

При зміні діючого законодавства, результатів атестації робочих місць або Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України тривалість додаткової щорічної відпустки, зазначеної в абзацах першому та другому пункту 2.9, може змінюватися без внесення змін до Колективного договору.

2.10. Адміністрація, за бажанням працівника, може дозволити поділ загальної відпустки на частини за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів.

Відкликання з щорічної відпустки в разі виробничої необхідності здійснюється лише за згодою працівника.

2.11. За заявою жінки, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається додаткова соціальна оплачувана відпустка тривалістю згідно діючого законодавства.

2.12. Адміністрація може надавати додаткову відпустку без збереження заробітної плати, крім встановлених у ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки», за заявою працівників у випадках:

- батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості – до 12 днів;

- смерті інших рідних (крім близьких) – до 3 днів;

- батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, - 1 день (1 вересня);

- для догляду за хворим родичом по крові або по шлюбу, який за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,  - не більше 30 календарних днів;

- для завершення санаторно-курортного лікування (визначається за медичним висновком) – в кількості днів, що перевищує щорічну основну відпустку;

- працівникам їдальнь загальноосвітніх навчальних закладів (крім працівників їдальнь, що обслуговують дошкільні підрозділи), прийнятих на умовах строкового чи безстрокового договору, - на період шкільних канікул.

2.13. За сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та адміністрацією підприємства, але не більше 15 календарних днів на рік, а для пенсіонерів – 30 календарних днів (ст. 26 Закону України «Про відпустки», ст. 84 КЗпП України).

2.14. В межах бюджетних асигнувань (за наявності економії фонду оплати праці) та за рахунок інших джерел (коштів від госпрозрахункової діяльності) Адміністрація може надавати додаткову оплачувану відпустку за заявою працівників у випадках:

- особистого шлюбу – 7 календарних днів;

- шлюбу дітей - 3 дні;

- при народженні дитини в родині працівника (родина – один з подружжя, батьки, діти, рідні брати та сестри) - 3 дні;

- в разі смерті близьких родичів (чоловіка, дружини, матері, батька, сина, доньки, брата, сестри) – до 3 календарних днів без урахування часу проїзду.

2.15. При укладенні трудового договору для працівника може бути встановлено випробування згідно ст. 26, 27 Кодексу Законів про працю України з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається.

2.16. За окремим наказом (розпорядженням) директора працівники за їх згоди можуть бути залучені до участі у ярмарках, виставках, спецобслуговуванні та інших банкетних заходах усіх рівнів, приймати участь у конкурсах, з гідністю представляти інтереси КП Комбінат харчування на внутрішньому та міжнародному ринках.

2.17. Усі працівники зобов'язуються без дозволу адміністрації не перебувати у приміщеннях підприємства в неробочий час з причин, не пов'язаних з роботою, а також не запрошувати туди сторонніх осіб.

3. ОПЛАТА ПРАЦІ

(редакція від 05.12.2017 р., діє з 01.01.2018 р.)

3.1. Працівникам встановлюються конкретні розміри посадових окладів на підставі штатного розпису відповідно до займаних посад, кваліфікації працівників та з урахуванням складності і умов їх праці.

3.2. Штатний розпис КП Комбінат харчування затверджується директором та погоджується з засновником на засіданні виконавчого комітету Куп’янської міської ради.

У випадках зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 01 січня календарного року, адміністрація вносить зміни до посадового окладу шляхом затвердження в новій редакції штатного розпису.

3.3. Фонд оплати праці складається з:

- фонду основної заробітної плати;

- фонду додаткової заробітної плати;

- інших заохочувальних та компенсаційних виплат (у тому числі і матеріальної допомоги).

Перелік та класифікація виплат, що входять до елементів Фонду оплати праці, визначається згідно діючого законодавства та нормативно-правових актів України.

Якщо нарахована заробітна плата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці є нижчою, ніж законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати, то здійснюється доплата до мінімальної заробітної плати згідно діючого законодавства.

3.4. Основним працівником на підприємстві визначено посаду кухаря. Посадовий оклад кухаря визначається на рівні, що на 20% перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб на 01 січня календарного року (далі – ПМ), і змінюється в разі його підвищення:

 

Оклад кухаря, грн. = ПМ х 1,20

 

3.5. Розміри схемних посадових окладів (ставок) іншим працівникам встановлюються в залежності від окладу основного працівника із застосуванням тарифного коефіцієнту з 01.01.2018 р.:

 

Директор – 3,25 від окладу кухаря (згідно контракту);

Головний бухгалтер – 1,564 від окладу кухаря;

Економіст – 1,095 від окладу кухаря;

Бухгалтер – 1,095 від окладу кухаря;

Юрист – 1,095 від окладу кухаря;

Комірник – 1,0 від окладу кухаря;

Буфетник – 1,0 від окладу кухаря;

Технік-електрик – 0,958 від окладу кухаря; 

Технік-технолог – 0,958 від окладу кухаря;

Кухонний працівник – 0,834 від окладу кухаря, але не менше, ніж ПМ+1 грн.

 

Посадові оклади тарифної сітки визначаються шляхом множення окладу основного працівника – кухаря - на відповідний тарифний коефіцієнт.

3.6. У разі, коли посадовий оклад визначений у гривнях з копійками, цифри до 0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї гривні.

3.7. Посадовий оклад розподіляється між видатками за рахунок місцевого бюджету (85%) та від госпрозрахункової діяльності (15%), крім наступних посад, оплата праці по окладу яких здійснюється виключно за рахунок місцевого бюджету:

1) кухарі їдальнь НВК №2 (сад), НВК №7 корпус 2 (сад, молодша школа), НВК №3 корпус 3;

2) комірники їдальні НВК №7 корпус 2, НВК №3 корпус 3;

3) кухонні робітники НВК №2 (сад), НВК №7 корпус 2 (сад, молодша школа), НВК №3 корпус 3.

3.8. Нарахування заробітної плати проводиться пропорційно відпрацьованому часу.

3.9. Доплати (крім доплати до рівня мінімальної заробітної плати згідно діючого законодавства) встановлюються наказом директора, якщо інше не передбачено нормативними актами  чинного законодавства України з питань оплати праці.

В КП Комбінат харчування можуть встановлюватися такі види доплат:

1) за суміщення професій, посад (працівник виконує обов'язки за професією (посадою), передбаченою штатним розкладом, але не зайнятою працівником) – у розмірі до 50% від посадового окладу;

2) за розширення зони обслуговування та/або збільшення обсягу роботи (виконання працівником додаткового обсягу виконуваних робіт за своєю основною професією (посадою) – у розмірі до 50% від посадового окладу;

3) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи (на період хвороби, відрядження, щорічної відпустки працівника – у розмірі до 100% тарифної ставки (окладу посадового окладу) відсутнього працівника. За тимчасове заміщення керівних посад (директора, головного бухгалтера) на період відпусток доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника виплачується як різниця між посадовими окладами згідно п. 1 Роз’яснення Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати і Секретаріату ВЦРПС від 29.12.1965 р. №30/39 «Про порядок оплати тимчасового замісництва»;

4) за роботу в нічний час (з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, - у розмірі до 35 % посадового окладу (ставки заробітної плати);

5) за роботу у шкідливих і важких умовах праці - згідно результатів атестації робочих місць, затверджених наказом директора КП Комбінат харчування;

6) працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, - у розмірі 10 відсотків посадового (місячного) окладу;

7) інші доплати.

За рішенням (наказом) директора в звітному періоді (місяці, кварталі, році) працівнику може встановлюватися одна або декілька доплат. Граничний сумарний розмір всіх доплат не обмежується.

Доплати працівникам КП Комбінат харчування можуть встановлюватись директором підприємства як за рахунок коштів місцевого бюджету (за наявності фінансування та економії фонду оплати праці), так і за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності, окремим наказом одноразово або на постійній основі, якщо інше не передбачено нормативними актами  чинного законодавства України з питань оплати праці.

3.10. На підприємстві можуть встановлюватися такі види надбавок:

1) за високі досягнення у праці – у розмірі до 50% від посадового окладу;

2) за виконання особливо важливої роботи (встановлюється на певний термін) – у розмірі до 50% від посадового окладу;

3) за інтенсивність праці – у розмірі до 50% від посадового окладу;

4) інші надбавки.

Працівникам, що безпосередньо зайняті в роботі тендерного комітету, в період підготовки та проведення процедур публічних закупівель за державні кошти відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» додатково за рішенням директора встановлюється надбавка за виконання особливо важливої роботи у розмірі до 50% від посадового окладу як за рахунок коштів місцевого бюджету (за наявності фінансування та економії фонду оплати праці), так і за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності.

За рішенням (наказом) директора в звітному періоді (місяці, кварталі, році) працівнику може встановлюватися одна або декілька надбавок. Граничний сумарний розмір всіх надбавок не обмежується.

Надбавки працівникам КП Комбінат харчування можуть встановлюватись директором підприємства як за рахунок коштів місцевого бюджету (за наявності фінансування та економії фонду оплати праці), так і за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності, окремим наказом одноразово або на постійній основі, якщо інше не передбачено нормативними актами  чинного законодавства України з питань оплати праці.

3.11. В період роботи літніх пришкільних таборів та літній канікулярний період основна і додаткова заробітна плата всім працівникам підприємства нараховується виключно за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.12. На підставі окремого наказу директора здійснюється преміювання та виплата матеріальної допомоги працівникам згідно з Положенням про преміювання та надання матеріальної допомоги (додаток № 3).

3.13. Директору та іншим працівникам, які направляються до закладів післядипломної освіти для чергового підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, виплачується середня заробітна плата згідно із діючим законодавством.

3.14. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні (за наявності фінансування з місцевого бюджету та своєчасного проведення платежів органами ДКСУ та банками) у строки: не пізніше 23 числа поточного  місяця (аванс) та до 7 числа наступного місяця – остаточний розрахунок, не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів. За наявності фінансових можливостей заробітна плата може виплачуватися в більш ранішні терміни. У разі, коли день виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата може виплачуватися напередодні.

3.15. Розмір заробітної плати за першу половину місяця (авансу) встановлюється в розмірі не менше 50% від посадового окладу або оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

3.16. Адміністрація повинна своєчасно ознайомлювати всіх працівників з умовами оплати праці.

3.17. Час простою, у тому числі за час тимчасового припинення роботи підприємства не з вини працівника, оплачується працівникам з розрахунку двох третин посадового окладу згідно ст.113 КЗпП України. Час простою, що стався з вини працівника, не оплачується.

3.18. На період відсторонення працівника від роботи, у тому числі через несвоєчасне проходження медичного огляду, оплата праці не здійснюється.

3.19. Згідно діючого законодавства заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше, ніж за три дні до її початку (ст. 21 Закону України «Про відпустки)» за наявності фінансування з місцевого бюджету та своєчасного проведення платежів органами ДКСУ та банками.

3.20. Здійснюється індексація заробітної плати працівників згідно Закону України «Про індексацію грошових доходів населення».

3.21. Заробітна плата виплачується в першочерговому перед іншими платежами порядку.

3.22. Адміністрація  повинна повідомляти працівників про запровадження нових і зміну чинних норм праці не пізніше, ніж за  два місяці до такого запровадження чи зміни.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ ГАРАНТІЙ, КОМПЕНСАЦІЙ І ПІЛЬГ

4.1. Працівникам надаються гарантії, компенсації при службових відрядженнях, при переїзді на роботу в сільську місцевість і в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні (якщо вона не компенсується іншим часом відпочинку), а також надурочна робота (у т. ч. при підсумованому обліку робочого часу) оплачується у подвійному розмірі.

4.3. За період простою з причин, передбачених частиною другою статті 6 Закону України «Про охорону праці», які виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток.

4.4. Працівник має право розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавства про охорону праці, не додержується умов колективного договору з цих питань. У цьому разі працівникові виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячного заробітку.

4.5. Працівника, який за станом здоров'я відповідно до медичного висновку потребує надання легшої роботи, роботодавець повинен перевести за згодою працівника на таку роботу на термін, зазначений у медичному висновку, і у разі потреби встановити скорочений робочий день та організувати проведення навчання працівника з набуття іншої професії відповідно до законодавства.

4.6. На час зупинення експлуатації підприємства, цеху, дільниці, окремого виробництва або устаткування органом державного нагляду за охороною праці чи службою охорони праці за працівником зберігаються місце роботи, а також середній заробіток.

5. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ І ВІДПОЧИНКУ

5.1. Тривалість роботи, обліковий період встановлено 40-годинний робочий тиждень.

Для працівників КП Комбінат харчування встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями — субота, неділя.

Тривалість робочого дня з понеділка по п'ятницю — 8 годин.

Тривалість перерви для харчування і відпочинку — 1 година. Перерва для працівників їдальнь поділяється на дві частини по 30 хвилин протягом робочого дня і надається почергово з тим, щоб не порушити безперервність виконання функцій та завдань, покладених на харчоблоки їдальнь загальноосвітніх навчальних закладів.

Час початку і закінчення робочого дня та час початку і закінчення перерви для харчування і відпочинку визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства (Додаток 4).

5.2.     Норма робочого часу за обліковий період розраховується за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю при однаковій тривалості часу роботи за день упродовж робочого тижня та відповідним зменшенням тривалості роботи напередодні святкових та неробочих днів.

Напередодні святкових та неробочих днів тривалість роботи для працівників підприємства, крім працівників, які працюють на умовах неповного робочого дня, та робота яких не носить безперервного характеру, скорочується на одну годину.

5.3. Роботодавець зобов'язується:

5.3.1. Укласти трудові договори з працівниками в порядку, передбаченому законодавством України, під розписку ознайомлювати працівників з наказом про їх прийняття на роботу.

5.3.2. Розробляти і затверджувати посадові інструкції, ознайомлювати з ними працівників.

5.3.3. Надавати працівникам роботу відповідно до їх професії, займаній посаді та кваліфікації.

Не вимагати від працівників виконання роботи, не обумовленої трудовим договором та посадовою інструкцією.

5.3.4. Надавати щорічні відпустки працівникам згідно з графіком, який затверджується на початку звітного року наказом по підприємству.

5.4. Працівники зобов’язуються:

5.4.1. Дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, Положення про комерційну таємницю, посадових інструкцій, наказів директора та інших нормативно-правових актів та законодавства України.

5.4.2. Сумлінно виконувати покладені на них виробничі обов’язки згідно затверджених посадових інструкцій, з честю і гідністю представляти підприємство, підтримувати ділову репутацію КП Комбінат харчування.

6. ОХОРОНА ПРАЦІ               

6.1. Забезпечення безпечних умов праці є обов'язком Роботодавця. Роботодавець забезпечує робочі місця належними засобами праці, інструкціями з охорони праці, створює належні санітарно-побутові умови.

6.2. Працівники мають право відмовитися від дорученої роботи, якщо під час її виконання складається ситуація, небезпечна для їхнього життя та здоров'я (якщо такі умови прямо не передбачені трудовими договорами), а також для життя і здоров'я інших людей або  оточуючого середовища чи довкілля.

6.3. Роботодавець зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та інших нормативно-правових актів з питань охорони праці, а також право працівників на безпечні та нешкідливі умови праці, пільги та компенсації, соціальний захист у разі ушкодження їхнього здоров'я.

6.3.2. Виділяти кошти у розмірі 0,5% від фонду оплати праці за попередній рік (ст. 19 Закону України «Про охорону праці») на виконання затверджених на підприємстві комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам (Додаток 5).

Джерела фінансування – місцевий бюджет (за наявності фінансування) та кошти від госпрозрахункової діяльності.

6.3.3. Під час укладання трудового договору під розписку інформувати працівника про умови праці та наявність на робочому місці шкідливих і небезпечних виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

6.3.4. Працівникам, зайнятим на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, за результатами атестації робочих місць надавати пільги і компенсації в порядку, визначеному законодавством.

6.3.5. Протягом дії укладеного з працівником трудового договору не пізніш як за 2 місяці, письмово інформувати працівника про зміни виробничих умов та розмірів пільг і компенсацій, з урахуванням тих, що надаються йому додатково.

6.3.6. Забезпечувати належні умови праці на робочих місцях, безпеку технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, проводити їх профілактичний ремонт.

6.3.7. Забезпечувати безоплатно працівників спецодягом, та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до галузевих норм за рахунок місцевого бюджету та/або коштів від госпрозрахункової діяльності з урахуванням фінансових можливостей підприємства (Додаток 6)

6.3.8. Забезпечувати  їдальні миючими, антибактеріальними та дезінфекційними засобами за рахунок місцевого бюджету та/або коштів від госпрозрахункової діяльності з урахуванням фінансових можливостей підприємства.

6.3.9. Забезпечити проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року, а також виконання рекомендацій висновків медичної комісії за результатами огляду працівників.

6.3.10. Забезпечити безоплатне проведення позачергового медичного огляду працівника за його заявою, якщо працівник вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці.

6.3.11. Забезпечити виконання рекомендацій і висновків медичної комісії за результатами медичних оглядів працівників.

6.3.12. Зберігати за працівниками на період проходження ними чергового медичного огляду місце роботи (посаду) і середній заробіток.

6.3.13. В установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Не допускати до роботи тих працівників, які без поважних причин ухиляються від проходження обов’язкового медичного огляду. Період відсторонення від роботи до закінчення проходження медичного огляду не оплачується.

6.3.14. Не пропонувати працівникам роботу, яка за медичним висновком протипоказана їм за станом здоров'я.

6.3.15. Дотримуватися термінів і порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці (постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992р. №442) та за її результатами вживати заходів щодо покращення умов праці, оздоровлення працівників та надання їм відповідних пільг і компенсацій.

6.3.16. Проводити раз на рік за участю представників трудового колективу аналіз причин виникнення нещасних випадків, аварій та профзахворювань. Своєчасно забезпечувати розслідування й облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій відповідно до «Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04р. № 1112.

6.3.17. Проводити навчання і перевірку знань працівників з питань охорони праці, пожежної та техногенної безпеки та електробезпеки (за необхідності) згідно відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

6.3.18. Проводити за рахунок роботодавця працівникам під час прийняття на роботу і в процесі роботи інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.

6.3.19. Не допускати до роботи працівників, у тому числі посадових осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

6.3.20. У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

6.3.21. Відшкодовувати потерпілому працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншими ушкодженням здоров'я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втрачений заробіток за рахунок Фонду соціального страхування України відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.

6.3.22. Зберігати за працівниками, які втратили працездатність у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, місце роботи (посаду) та середню заробітну плату на весь період до відновлення працездатності без визнання їх в установленому порядку інвалідами або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводити його навчання і перекваліфікацію, а також працевлаштування в КП Комбінат харчування (за наявності можливостей) відповідно до медичних рекомендацій.

6.3.23. Час перебування на інвалідності у зв'язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням зараховувати до стажу роботи для призначення пенсії за віком, а також до стажу роботи із шкідливими умовами, який дає право на призначення пенсії на пільгових умовах і в пільгових розмірах у порядку, встановленому законом.

6.3.24. Організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного захворювання або аварії скласти акт за встановленою формою, один примірник якого видати потерпілому або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту закінчення розслідування.

6.4. Працівники КП Комбінат харчування зобов'язані:

6.4.1. Знати та виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці; правила експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва; правила поводження із шкідливими та небезпечними речовинами.

6.4.2. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт або під час перебування на території їдальнь підприємства.

6.4.3. Використовувати засоби індивідуального та колективного захисту у випадках, передбачених законодавством.

6.4.4. Проходити у встановленому порядку та у визначені строки попередній (при прийомі на роботу) та періодичні медичні огляди.

6.4.5. Своєчасно інформувати безпосереднього керівника або Роботодавця про виникнення небезпечних та аварійних ситуацій на робочому місці або у їдальні. Особисто вживати посильних заходів щодо запобігання та усунення небезпечних та аварійних ситуацій.

6.4.6. Використовувати надані їм у користування основні засоби, техніку та інше майно власника тільки у службових цілях.

6.5. За невиконання вимог пунктів 6.4.1 - 6.4.6 Роботодавець має право притягати порушників до дисциплінарної відповідальності.

7. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ

7.1. Роботодавець гарантує свободу організації та діяльності профспілкових організацій, представників або Ради трудового колективу та інших представницьких організацій, проведення у неробочий час загальних зборів трудового колективу.

7.2. Адміністрація надає представнику трудового колективу всю необхідну інформацію з питань, що є предметом цього колективного договору, сприяє реалізації права представника на захист трудових  і соціально-економічних інтересів працівників.

7.3. Адміністрація забезпечує вільний доступ до матеріалів, документів, а також до усіх підрозділів і служб підприємства для здійснення представником трудового колективу наданих йому прав контролю за дотриманням чинного законодавства, станом охорони праці і техніки безпеки, виконання колективного договору.

7.4. Трудовий колектив підприємства утворюють всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

7.5. Повноваження трудового колективу визначаються діючим законодавством України.

7.6. Повноваження трудового колективу здійснюються безпосередньо загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства.

Збори вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини загальної кількості членів колективу, а конференція — не менше двох третин делегатів. Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах (конференції).

8. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

З метою забезпечення реалізації положень цього договору, здійснення контролю за його виконанням Сторони зобов’язуються:

8.1. Забезпечити постійний контроль за виконанням колективного договору, оперативно вживати заходи впливу до тих, хто допускає невиконання зобов’язань.

8.2. Забезпечити здійснення контролю за виконанням положень колективного договору робочою комісією представників Сторін, яка веде переговори з його укладення.

 8.3. Надавати повноважним представникам Сторін на безоплатній основі наявну інформацію та документи, необхідні для здійснення контролю за виконанням Колективного договору.

8.4.  Особи, що представляють адміністрацію чи трудовий колектив, винні в ненаданні інформації, необхідної для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за виконанням колективного договору, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

8.5. У разі несвоєчасного виконання зобов'язань колективного договору, аналізувати причини та вживати термінові заходи щодо забезпечення їх реалізації.

8.6. У випадках невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених Договором, притягувати винних осіб до відповідальності згідно з чинним законодавством. Притягнення до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності не виключає цивільної, матеріальної чи інших видів відповідальності винних осіб.

8.7. Спори між Сторонами вирішуються в порядку, встановленому законодавством.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Термін дії цього  Колективного договору встановлюється з моменту підписання Сторонами до укладання нового договору на новий термін, але не менш, ніж до 31.12.2020 р.

Положення цього колективного договору діють до укладення нового колективного договору.

9.2. Зміни і доповнення до колективного договору вносяться у разі потреби за згодою сторін і в обов’язковому порядку у зв’язку із змінами чинного законодавства згідно пункту 1.7 договору.

9.3. Контроль за виконанням договору здійснюється безпосередньо Сторонами чи уповноваженими ними представниками за обумовленою Сторонами згодою (в письмовій або усній формі).

9.4. Сторони, які підписали цей колективний договір, щорічно, не пізніше 31 березня, звітують про його виконання.

9.5. Адміністрація зобов’язується надрукувати, забезпечити реєстрацію та розмножити колективний договір до 31 грудня 2016 року.

 

Від роботодавця:

 

 

Від трудового колективу:

 

Директор КП Комбінат харчування

 

 

Представник трудового колективу КП Комбінат харчування

 

_________________ О. А. Свержин

 

 

________________ А. М. Демченко

«15»  серпня 2016 року

 

«15» серпня 2016 року

ДОДАТКИ

Додаток 1

до Колективного договору на 2016-2020 роки

ТРИВАЛІСТЬ ЩОРІЧНОЇ ДОДАТКОВОЇ ВІДПУСТКИ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

працівникам КП Комбінат харчування, зайнятим на роботах, пов’язаних із шкідливими і важкими умовами праці, залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці та часу зайнятості працівника в цих умовах, проведеної у січні 2016 року

Посада

Тривалість щорічної додаткової відпустки за умовами праці, днів

Примітка

Кухар

3

За фактично відпрацьований час в шкідливих і важких умовах праці (без врахування днів відпусток без збереження заробітної плати)

 

Додаток 2

до Колективного договору на 2016-2020 роки

ПЕРЕЛІК ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ КП КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ,

ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ЩОРІЧНУ ДОДАТКОВУ ВІДПУСТКУ

ЗА ОСОБЛИВИЙ ХАРАКТЕР ПРАЦІ

(ЗА НЕНОРМОВАНИЙ РОБОЧИЙ ДЕНЬ)

Посада

Тривалість щорічної додаткової відпустки за ненормований робочий день, днів

Примітка

Директор

7

Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку.

Головний бухгалтер

7

Додаткова відпустка за ненормований робочий день надається пропорційно часу, відпрацьованому на роботі, посаді, що дають право на цю відпустку.

 

Додаток 3

до Колективного договору на 2016-2020 роки

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ, НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ІНШІ ЗАОХОЧЕННЯ КП КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ

 

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Кодексу Законів про працю, Закону України «Про оплату праці» та положень Колективного договору.

1.2. Преміювання та надання матеріальної допомоги є матеріальним важелем стимулювання якісної та ефективної роботи, яка направлена на сумлінне виконання працівниками поставлених завдань та виконання особливо важливої роботи (на термін її виконання) з урахуванням особистого внеску кожного члена колективу.

1.3. Дане Положення поширюється на всіх працівників КП Комбінат харчування, крім працюючих за зовнішнім сумісництвом.

1.4. Право на виплату премії та надання матеріальної допомоги отримують працівники після закінчення строку випробування.

1.5. Обов’язковими умовами для розгляду питання про преміювання працівників є:

- дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, правил внутрішнього трудового розпорядку, інших нормативних документів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

- відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці.

2. Порядок та умови преміювання.

2.1. Преміювання працівників КП Комбінат харчування може проводиться за умови високої якості праці та досягнення найкращих результатів у роботі, сумлінне виконання особливо важливих завдань і доручень тощо.

Преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи за місяць (квартал, півріччя, рік) за наявності економії фонду оплати праці як за рахунок місцевого бюджету, так і за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності.

Преміювання може здійснюватися як щодо усіх працівників, так і окремих працівників за наказом директора КП Комбінат харчування.

Преміювання директора може здійснюватися також і на підставі розпорядження міського голови або іншого нормативно-правового акту Засновника – Куп’янської міської ради.

2.2. Преміювання може проводитися лише у межах затвердженого фонду заробітної плати за наявності економії фонду оплати праці як за рахунок місцевого бюджету, так і за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності.

2.3. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії враховуються такі показники:

- якість виконання посадових обов’язків;

- виконавча дисципліна;

- трудова дисципліна.

2.4. Розмір премії працівника залежить від особистого внеску в загальні результати роботи  підприємства і граничними розмірами не обмежується.

2.5. Премії не виплачують працівникам за час відпусток, тимчасової непрацездатності, навчання з метою підвищення кваліфікації.

Працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання, премії не виплачуються, за винятком працівників, які вийшли на пенсію.

2.6. Працівники можуть бути позбавлені премії до 100 відсотків за невчасне (неналежне) виконання показників, передбачених пунктом 2.3.

2.7. Преміювання може проводиться по одній або кількох підставах:

2.7.1. За результатами роботи за місяць;

2.7.2. До святкових та ювілейних дат:

- Новий рік (1 січня);

- Міжнародний жіночий день (8 Марта);

- День створення КП Комбінат харчування (3 липня);

- День бухгалтера України (16 липня);

- День Незалежності України (24 серпня);

- Міжнародний день кухаря (20 жовтня);

- ювілей з Дня народження (кратна 5-ти дата, починаючи з 30-річчя);

2.7.3. За виконання особливо важливої роботи якісно та у визначений термін за дорученням Адміністрації.

2.8. Премія не призначається:

- за час відпусток всіх видів та тимчасової непрацездатності;

- під час навчання з метою підвищення кваліфікації;

- працівникам, які звільнилися з роботи в місяці, за який провадиться преміювання;

- зовнішнім сумісникам;

- працівникам, до яких за порушення трудової дисципліни та посадових інструкцій застосовувалися заходи дисциплінарного стягнення (при цьому вони позбавляються премії на весь період дії дисциплінарного стягнення);

- працівникам при здійсненні службових проступків, характер і ступінь тяжкості яких не є достатнім для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності.

2.9. Премія виплачується в терміни, вказані у наказі, але не пізніше терміну виплати заробітної плати за другу половину місяця, наступного за звітним.

3. Порядок надання матеріальної допомоги

3.1. Надання матеріальної допомоги впроваджується з метою покращення матеріального стану працівників КП Комбінат харчування та з метою впорядкування розподілення коштів, направлених на такі цілі.

3.2. Згідно контракту директору підприємства під час надання щорічної відпустки за окремим розпорядженням міського голови за рахунок коштів місцевого бюджету виплачується матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі до однієї середньомісячної заробітної плати, але не менше посадового окладу, та матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань в розмірі до однієї середньомісячної заробітної плати, але не менше посадового окладу.

3.3. Працівникам підприємства надається на календарний рік матеріальна допомога на оздоровлення  під час надання основної щорічної відпустки, в розмірі до однієї середньомісячної заробітної плати, але не менше посадового окладу, в межах фонду оплати праці згідно Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України за наявності фінансування та економії фонду оплати праці місцевого бюджету.

В разі поділу відпустки на частини матеріальна допомога на оздоровлення виплачується у всій сумі в період найбільшої частини відпустки.

В окремих випадках в залежності від фінансового стану підприємства матеріальна допомога на оздоровлення може виплачуватися в кінці звітного року.

Якщо працівник не скористався правом на отримання матеріальної допомоги на оздоровлення в поточному році, неотримана матеріальна допомога не підлягає виплаті в наступних звітних періодах.

При звільненні компенсація неотриманої матеріальної допомоги на оздоровлення не виплачується.

3.4. В окремих випадках працівникам підприємства може надаватися нецільова матеріальна допомога, у тому числі на вирішення соціально-побутових питань, за окремою заявою та наказом директора в розмірі до одного посадового окладу, виходячи з фінансових можливостей підприємства, як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за рахунок коштів від здійснення госпрозрахункової діяльності.

3.5. Працівнику КП Комбінат харчування може надаватися допомога на поховання у разі смерті близьких родичів (подружжя, батьків, дітей) у розмірі прожиткового мінімуму, визначеного у встановленому законом порядку.

3.6. Допомогу на поховання працівника, який помер під час дії трудового договору з підприємством, у розмірі прожиткового мінімуму надають особі, яка надасть документи, що підтверджують право особи на допомогу для поховання за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

3.7. Всі види матеріальної допомоги надають на підставі заяви працівника, який потребує допомоги, та документів, що підтверджують право на одержання допомоги (за наявності).

3.8. Матеріальна допомога, надана згідно з даним Положенням, є безповоротною.

4. Заохочення інших видів

4.1. 3а наявності коштів працівникам КП Комбінат харчування можуть бути надані цінні подарунки (у тому числі ордени, медалі, кубки, дипломи, грамоти, квіти) до свят (Новий рік, 8 Березня, День Народження та інших) за рахунок місцевого бюджету та/або коштів від госпрозрахункової діяльності.

4.2. Адміністрація може проводити святкові фуршети, банкети і презентації з приводу зазначених свят за рахунок коштів від госпрозрахункової діяльності.

4.3. Розмір коштів, що мають бути виділені на оплату цінних подарунків, фуршетів, банкетів і презентацій, визначають у кожному конкретному випадку у наказі директора підприємства.

4.4. Витрати, пов’язані заохоченнями інших видів, крім цінних подарунків, не включаються до сукупного оподатковуваного доходу працівника та не є додатковим благом, не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, єдиним соціальним внеском та військовим збором згідно діючого законодавства.

Оподаткування цінних подарунків здійснюється з урахуванням умов п. п. 165.1.38, 165.1.39 Податкового Кодексу України.

 

Додаток 4

 до Колективного договору на 2016-2020 роки

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

Комунального підприємства Комбінат харчування

Куп’янської міської ради Харківської області

(редакція від 05.12.2017 р.)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку КП Комбінат харчування відповідно до ст. 142 КЗпП України затверджені трудовим колективом за поданням Адміністрації і розроблено на основі Типових правил внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців підприємств, організацій, установ колишнього Союзу (затверджені постановою Держкомпраці СРСР від 20 липня 1984 р. N 213); при цьому норми Типових правил, що суперечать законодавству України, не включалися.

1.2. Трудова дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної високопродуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, методами переконання, виховання, а також заохоченням за сумлінну працю. До порушників трудової дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті сприяти вихованню робітників і службовців у дусі подальшого зміцнення трудової дисципліни, ефективної організації праці, раціональному використанню робочого часу, високій якості робіт, підвищенню продуктивності праці та ефективності суспільного виробництва.

1.4. Питання, пов'язані із застосуванням Правил внутрішнього трудового розпорядку, вирішуються адміністрацією підприємства в межах наданих їй прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку, - спільно або за погодженням з профспілковим комітетом. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.

2. Порядок прийняття на роботу i звільнення працівників

2.1. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної праці шляхом укладення трудового договору на підприємстві. Право приймати на роботу згідно зі Статутом має директор КП Комбінат харчування. З директором Орган управління (Куп’янська міська рада в особі міського голови) укладає контракт на визначений термін.

Працівники приймаються на умовах безстрокового або строкового трудового договору.

2.2. При прийнятті на роботу працівники мають подати:

 • заяву про прийняття на роботу;
 • паспорт та 2 копії;
 • свідоцтво про обов’язкове державне соціальне страхування (у разі наявності) та копію;
 • звільнені з лав Збройних Сил України зобов'язані пред'явити адміністрації військовий квиток та копію;
 • трудову книжку;
 • санітарну книжку з медоглядом та копію (крім адміністративних посад);
 • довідку про проходження санмінімуму та копію (крім адміністративних посад);
 • документи про освіту та копію;
 • довідку про присвоєння ідентифікаційного коду та 2 копії;
 • Свідоцтво про народження дитини та копію;
 • рекомендації з попередніх місць роботи (за окремою вимогою роботодавця);
 • документи, що підтверджують пільги при прийомі на роботу (за наявності) оригінал та 2 копії – довідка з міста проживання про склад сім’ї; свідоцтво про шлюб (за відсутності позначки в паспорті); свідоцтво про розірвання шлюбу чи про смерть чоловіка/дружини; посвідчення дитини-інваліда; посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС; посвідчення донора; посвідчення переселенця; посвідчення учасника АТО та ін.

Прийняття на роботу без подання зазначених документів не допускається. При прийнятті на роботу, яка вимагає спеціальних знань, роботодавець має право вимагати від працівника подання диплома або іншого документа про здобуту освіту або професійну підготовку в навчальних закладах різних рівнів акредитації.

У випадках, передбачених законодавством, адміністрація також має право вимагати документ про стан здоров'я та інші документи. При прийнятті на роботу працівник погоджується на використання підприємством його персональних даних шляхом підписання згоди, а також зобов’язується дотримуватися Положення про комерційну таємницю шляхом підписання зобов’язання про нерозголошення. Відмова працівника від підписання цих документів означає його відмову працювати на підприємстві, тому трудовий договір з таким працівником не укладається.

Прийняття на роботу оформляється наказом директора, з яким ознайомлюється працівник під розписку. У наказі повинно бути вказано найменування роботи (посади) відповідно до Класифікатора професій або штатного розкладу та умови оплати праці.

Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

2.3. При надходженні робітника або службовця на роботу або при переведенні його на іншу роботу адміністрація зобов'язана:

а) ознайомити робітника чи службовця з дорученою роботою, умовами й оплатою праці, роз'яснити його права та обов'язки;

б) ознайомити його з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором, діючим на даному підприємстві;

в) проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної охорони та іншими правилами з охорони праці.

2.4. На всіх працівників (крім зовнішніх сумісників), які працюють понад п’ять днів, за умови, якщо вони підлягають державному соціальному страхуванню, ведуться трудові книжки. Працівникам, що стають до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.

2.5. Припинення дії трудового договору може мати місце тільки з підстав, передбачених законодавством України.

2.6. Робітники і службовці мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. При розірванні трудового договору з поважних причин, передбачених чинним законодавством, адміністрація розриває договір у строк, про який просить працівник.

Після закінчення зазначеного терміну попередження робітник або службовець має право припинити роботу, а адміністрація підприємства зобов'язана видати працівникові трудову книжку і провести з ним розрахунок.

За домовленістю між працівником і адміністрацією трудовий договір може бути розірваний і до закінчення строку попередження про звільнення.

2.7. Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушення адміністрацією законодавства про працю, колективного або трудового договору або інших поважних причин.

2.8. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації підприємства не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

2.9. Припинення трудового договору оформляється наказом адміністрації.

2.10. У день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівнику його трудову книжку з внесеним до неї записом про звільнення і провести з ним остаточний розрахунок. Записи про причини звільнення в трудову книжку повинні проводитися в точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

3. Робочий час та час відпочинку на виробництві

3.1. Відповідно до статті 50 КЗпП нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

3.2. Для окремих категорій працівників встановлюється скорочена тривалість робочого часу (стаття 51 КЗпП) чи неповний робочий час (день, місяць, рік).

3.3. На підприємстві, в установі, організації встановлюється п’ятиденний робочий тиждень i такий розпорядок роботи:

 

Адміністрація

Кухарі їдальнь

Комірники, буфетники, кухонні робітники

Початок роботи

8.00

6.00

7.00

Перерва

12.00 – 13.00

1 год. за «плаваючим» графіком протягом робочого дня*

1 год. за «плаваючим» графіком протягом робочого дня*

Закінчення роботи

17.00

15.00

16.00

Вихідні дні

Субота, неділя

* Перерва встановлюється в залежності від графіків харчування дітей між обідами, може поділятися на 2 частини по 30 хвилин.

3.4. При прийнятті працівника на роботу, а також під час дії трудових відносин за угодою сторін може встановлюватися неповний робочий час із визначенням тривалості роботи, її розпорядку та оплатою пропорційно до відпрацьованого часу.

3.5. За наявності умов, передбачених частиною третьою статті 32 КЗпП, роботодавець може змінювати режим роботи, встановлювати або скасовувати неповний робочий час, попередивши про це працівників за два місяці.

3.6. Облік робочого часу кожного працівника здійснюється за табелем виходів на роботу та графіком роботи за обліковий період. Норма робочого часу за обліковий період визначається шляхом множення тривалості робочого дня, встановленої законодавством, на кількість робочих днів, що припадають на обліковий період, за календарем п’ятиденного робочого тижня з рівною тривалістю кожного робочого дня, з урахуванням її скорочення напередодні святкових і неробочих днів. Загальна кількість надурочних годин за обліковий період визначається як різниця між фактично відпрацьованим часом і нормою годин за цей період. При підрахунку нормальної кількості робочих годин облікового періоду виключаються дні, які за графіком або розпорядком роботи припадають на час, упродовж якого працівник відповідно до законодавства був звільнений від виконання трудових обов’язків (відпустка, виконання державних або громадських обов’язків, тимчасова непрацездатність тощо).

Обліковим періодом при підсумованому обліку робочою часу є календарний рік.

3.7. Понаднормові роботи, як правило, не допускаються. Застосування надурочних робіт адміністрацією може проводитися у виняткових випадках і в межах, передбачених чинним законодавством. Час роботи понад норму робочого часу облікового періоду є надурочним і компенсується у порядку, передбаченому законодавством.

3.8. Відсутність працівника на робочому місці у робочий час без поважних причин більше 15 хвилин вважається порушенням трудової дисципліни.

3.9. Працівника, що з'явився на роботі в нетверезому або стані наркотичного сп’яніння, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день.

3.10.До працівників, які порушують трудову дисципліну або інші умови праці, застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді догани чи звільнення за ст. 40 Кодексу Законів про працю України.

3.11. Під час виконання роботи поза межами підприємства (службове відрядження тощо) працівник працює в режимі, загальновстановленому для підприємства, на яке він відряджений.

3.12. Вихід працівників на роботу в неробочий час, вихідні, святкові та неробочі дні здійснюється  згідно наказу директора з оплатою у подвійному розмірі відповідно до діючого законодавства України.

3.13. Забороняється в робочий час:

а) відволікати робітників і службовців від їх безпосередньої роботи, викликати або знімати їх з роботи для виконання громадських обов'язків і проведення різного роду заходів, не пов'язаних з виробничою діяльністю (мітинги, зібрання, зльоти, семінари, спортивні змагання, заняття художньою самодіяльністю, туристичні поїздки);

б) скликати збори, засідання і всякого роду наради з громадських справ.

3.14. Усі працівники, які перебувають у трудових відносинах з підприємством, мають право на щорічну відпустку, тривалість якої встановлюється законодавством. На час відпустки за працівником зберігається місце роботи і середня заробітна плата.

3.15. Черговість надання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією підприємства, з урахуванням необхідності забезпечення нормального ходу роботи підприємства та сприятливих умов для відпочинку робітників і службовців. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не пізніше 15 січня поточного року і доводиться до відома всіх робітників і службовців.

3.16. Період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується з працівником і з роботодавцем. Роботодавець зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Графік є обов’язковим для сторін трудового договору. Перенесення відпусток на інший час може мати місце лише у випадках, передбачених законодавством та за згодою сторін.

4. Основні обов’язки працівника та роботодавця

4.1. Працівник зобов’язаний:

 1. своєчасно, до початку зміни, прибути на робоче місце та приготуватися до виконання трудових обов’язків;
 2. почати роботу відповідно до діючого режиму робочого дня;
 3.  бути на робочому місці впродовж всієї зміни за винятком перерв на відпочинок та харчування;
 4. виконувати своєчасно та в повному обсязі робочі завдання (посадові обов’язки), забезпечувати належну якість виконуваних робіт, працювати чесно і сумлінно, дотримуватися дисципліни праці - основи порядку на виробництві, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій, що заважають іншим працівникам виконувати їх трудові дії;
 5. виконувати розпорядження роботодавця;
 6. виконувати обов’язки, покладені на нього Колективним договором та Посадовими інструкціями;
 7. дотримуватися вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, передбачених відповідними правилами та інструкціями, працювати запобіжними пристроями та у виданому спецодязі, спецвзутті, засобах індивідуального захисту;
 8. виконувати вимоги, передбачені технологічними документами, не допускаючи упущень та браку в роботі;
 9. вживати заходів до негайного усунення причин і умов, що перешкоджають чи ускладнюють нормальне виконання роботи (простий, аварія) і негайно повідомляти адміністрації про те, що трапилося;
 10. утримувати своє робоче місце, обладнання, пристосування в чистоті, порядку та справному стані, а також дотримуватись чистоти в їдальні і на території підприємства,
 11. дотримуватися встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;
 12. берегти і зміцнювати власність підприємства, ефективно використовувати машини та інше обладнання, бережно ставитися до інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу та інших предметів, що видаються у користування працівникам, економно і раціонально витрачати сировину, продукти, матеріали, електроенергію, воду та інші матеріальні ресурси;
 13. не розголошувати комерційну таємницю;
 14. вести себе з гідністю, дотримуватися суспільних правил і норм поведінки, правил ділового етикету у взаєминах з іншими працівниками та клієнтами підприємства.

Коло обов'язків (робіт), які виконує кожен працівник за своєю спеціальністю, кваліфікацією чи посадою визначається Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників, а також технічними правилами, посадовими інструкціями і положеннями, затвердженими в установленому порядку.

4.2. Роботодавець зобов’язаний:

 1. ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та Колективним договором;
 2. правильно організувати працю робітників і службовців, щоб кожен працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно до початку роботи був ознайомлений із встановленим завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня; забезпечити здорові і безпечні умови праці, справний стан інструменту, машин, верстатів та іншого обладнання, а також нормативні запаси сировини, матеріалів та інших ресурсів, необхідних для безперебійної і ритмічної роботи;
 3. ознайомити працівника з його робочим завданням;
 4. забезпечити працівникові робоче місце та надати роботу за умовами трудового договору; забезпечити робоче місце відповідними матеріальними ресурсами, інструментом і приладдям, а працівника –– спецодягом та засобами індивідуального захисту (за наявності фінансування з місцевого бюджету) відповідно до нормативно-правових актів;
 5. організовувати своєчасне проведення інструктажу працівника щодо вимог охорони праці, протипожежної безпеки та інших правил безпеки проведення робіт;
 6. постійно контролювати рівень знань та дотримання працівниками вимог з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони;
 7. вживати необхідних заходів для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників;
 8. у зв’язку зі шкідливими умовами праці у випадках, передбачених законодавством, вчасно надавати пільги та компенсації (додаткові відпустки та ін.);
 9. видавати заробітну плату у встановлені законодавством та Колективним договором терміни;
 10. контролювати дотримання працівниками трудової дисципліни;
 11. організовувати облік робочого часу і табелювання працівників (у разі необхідності);
 12. надавати працівникам можливості та створювати умови для підвищення їх кваліфікації, освіти;
 13. дотримуватися вимог законодавства про працю під час вирішення соціально-трудових питань на підприємстві;

5. Права працівника та роботодавця

5.1. Кожному працівникові гарантується право знати свої права та обов’язки.

Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки працівників, доводяться до їх відома в установленому законодавством порядку.

Працівник має право:

 1. вимагати від роботодавця своєчасного забезпечення його роботою згідно з професією та кваліфікацією відповідно до укладеного трудового договору;
 2. на належні, безпечні та здорові умови праці;
 3. вимагати від роботодавця надання відповідно до чинних норм спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту тощо;
 4. на заробітну плату, не нижчу від визначеної Законом, Колективним договором;
 5. оскаржувати неправомірні дії посадових осіб, які дають йому завдання, які він не в змозі виконати через відсутність умов для виконання, або роботу, що не відповідає його професії та кваліфікації, або покладають на нього обов’язки, не передбачені трудовим договором та посадовою інструкцією;
 6. оскаржувати дисциплінарне стягнення в порядку, встановленому чинним законодавством;
 7. звертатися до керівництва з пропозиціями щодо поліпшення організації праці та виробництва, щодо підвищення ефективності виробництва;
 8. брати участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.

5.2. Роботодавець має право:

 1. вимагати від працівника дотримання положень цих Правил, законодавства України та інших нормативно-правових актів, у тому числі розпоряджень і наказів керівництва, та вживати необхідних заходів щодо притягнення порушників трудової дисципліни до відповідальності;
 2. вживати відповідних заходів для морального та матеріального заохочення за сумлінне дотримання вимог цих Правил.

6. Заохочення за успіхи в роботі

6.1. За зразкове виконання обов'язків, досягнення у наданні послуг з харчування учнів, підвищення продуктивності та поліпшення якості роботи, за тривалу і бездоганну працю, новаторство та інші успіхи в роботі до працівників КП Комбінат харчування можуть застосовуватись будь-які заохочення, затверджені трудовим колективом в даних Правилах внутрішнього трудового розпорядку та Колективному договорі.

6.2. Заохочення (подяка, грамота, премія, одноразова надбавка, нагородження цінним подарунком, надання права вибору терміну відпустки) застосовуються адміністрацією за усним чи письмовим поданням будь-якого представника/представників трудового колективу.

6.3. За особливі трудові досягнення роботодавець може порушити клопотання щодо представлення працівників до державних нагород.

6.4. Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників.

7. Відповідальність за порушення трудової дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку

7.1. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою вжиття заходів дисциплінарного стягнення або громадського впливу.

Працівник несе повну матеріальну та дисциплінарну відповідальність за порушення трудової, технологічної, санітарної, фінансової та виробничої дисципліни, у тому числі за:

 1. невиконання або неналежне виконання з власної вини покладених на нього трудових обов’язків, визначених трудовим договором, посадовими обов’язками, Колективним договором та цими Правилами;
 2. прогули (у тому числі відсутність на роботі більше 15 хвилин протягом робочого дня) без поважних причин;
 3. появу на роботі у нетверезому стані або стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;
 4. розпивання спиртних напоїв на робочому місці;
 5. недотримання технології виробництва, що зумовлює низьку якість продукції;
 6. вчинення за місцем роботи розкрадання (у т. ч. дрібного) майна власника.

7.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів дисциплінарного стягнення:

- попередження;

- догана;

- звільнення.

7.3. Повне або часткове позбавлення премії, зменшення або скасування доплат, винагород та інших заохочувальних виплат може провадитися незалежно від дисциплінарного стягнення на умовах, визначених Колективним договором (Положеннями про оплату праці та преміювання).

7.4. Для застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від працівника письмового пояснення проступку. Відмова працівника надати пояснення не може бути перешкодою для застосування стягнення.

7.5. Накладення дисциплінарного стягнення проводиться наказом директора КП Комбінат харчування, з яким ознайомлюється працівник. Термін дії стягнення – 1 рік, якщо інше не вказане у наказі про його застосування.

7.6. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку із тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення провини.

7.7. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення до працівника не застосовуються заходи заохочення, передбачені пунктом 6 даних Правил та Колективним договором.

7.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

7.9. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

8. Прикінцеві положення

8.1. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішують у їдальнях та приміщенні адміністрації КП Комбінат харчування на видному місці.

8.2. Дані Правила є невід’ємним додатком до Колективного договору на 2016-2020 роки. Внесення змін до Правил регулюється діючим законодавством в частині внесення змін до Колективного договору.

 

 

Додаток 5

до Колективного договору на 2016-2020 роки

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА 2016-2020 РОКИ

щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці

та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного

захворювання, аваріям і пожежам

(редакція від 05.12.2017 р.)

№ з/п

Заходи

Планові витрати* по роках, тис. грн.

2016

2017

2018

2019

2020

1

Проведення  навчання з питань охорони праці посадових осіб (один раз на три роки)

 

 

1,5

 

 

2

Проведення спец. навчання з питань пожежної безпеки (один раз на три роки)

 

0,5

 

 

0,7

3

Проведення навчання з ОП на четверту групу з електробезпеки (щороку)

1,4

0,8

1,0

2,6

2,8

 

4

Забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям  та засобами  індивідуального  захисту відповідно до встановлених норм

24,7

 

 

27,6

28,8

5

Проведення   атестації   робочих місць за умовами праці

 

 

 

 

30

6

Приведення у відповідність систем вентиляції повітря  у  приміщеннях  діючого виробництва та на робочих місцях

24,7

 

 

 

 

7

Приведення у відповідність діючого технологічного та іншого виробничого обладнання, проводити поточний ремонт всіх електроустановок та електрообладнання

25,9

5,9

25,9

25,9

25,9

8

Усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих
виробничих  факторів (придбання антимікробного мила Неостеріл М)

5,8

3,5

7,1

7,2

7,6

9

Випробування засобів індивідуального захисту органів дихання

1,0

 

 

 

 

 

Разом, тис. грн.

83,5

10,7

35,5

63,3

95,8

* за наявності фінансування з місцевого бюджету та фінансових можливостей підприємства від госпрозрахункової діяльності

Додаток 6

до Колективного договору на 2016-2020 роки

ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ,

ЯКИМ ВИДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО СПЕЦОДЯГ

ТА ІНШІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

№ з/п

Найменування професій і посад

Найменування спецодягу

Кількість комплектів на рік

Строк експлуатації (місяців)

1.

Кухар

халат бавовняний

1

24

фартух

1

24

ковпак

1

24

2.

Комірник

халат бавовняний

1

24

фартух

1

24

ковпак

1

24

3.

Буфетник

халат бавовняний

1

24

фартух

1

24

ковпак

1

24

4.

Кухонний робітник

халат бавовняний

1

24

прорезинений фартух

1

24

ковпак

1

24

 

Додаток 7

до Колективного договору на 2016-2020 роки

ІНФОРМАЦІЯ

ПРО СКЛАД КОМІСІЇ ПОВНОВАЖНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ СТОРІН,

ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У КОЛЕКТИВНИХ ПЕРЕГОВОРАХ ПО ПІДГОТОВЦІ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЮ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

НА 2016-2020 РОКИ КП КОМБІНАТ ХАРЧУВАННЯ

(редакція від 05.12.2017 р.)

1. Від трудового колективу КП Комбінат харчування (протокол загальних зборів №4 від 28.12.2015 р., протокол №5 від 17.10.2016 р., протокол №1 від 29.03.2017 р., протокол №2 від 01.12.2017р.):

1. Чумак Наталя Миколаївна, бухгалтер.

2. Радченко Ірина Геннадіївна, комірник їдальні гімназії №1.

3. Ботенко Людмила Миколаївна, технік-технолог.

Делеговано право підпису колективного договору від трудового колективу Чумак Наталі Миколаївні, бухгалтеру.

2. Від адміністрації (роботодавця) КП Комбінат харчування (наказ №72 від 30.12.2015 р.):

1. Свержин Олег Аркадійович, директор.

2. Шевгота Олена Вікторівна, головний бухгалтер.

3. Сітнік Тетяна Олександрівна, економіст.

Делеговано право підпису колективного договору від адміністрації Свержину Олегу Аркадійовичу, директору КП Комбінат харчування.

Добавить комментарий

Filtered HTML

 • Адреса веб-страниц и email-адреса преобразовываются в ссылки автоматически.
 • Допустимые HTML-теги: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Строки и абзацы переносятся автоматически.